کارشناسان گروه

شرح وظایف کارشناسان آموزش

شرح وظایف مسئول دفتر

 

 خانم آزاده آزادمهر    
  کارشناس ارشد رادیوبیولوژی
کارشناس آموزشی گروه

تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۲۸

azadeh۵۰۸۸@yahoo.com

 

آقای حسن گرکانی     
 کارشناس آموزشی گروه

تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۲۸

hasan.Garakani@gmail.com

 

 

 

خانم سارا میاحی
  کارشناس ارشد رادیوبیولوژی
کارشناس آموزشی گروه

تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۵۷۴

merrill2040@yahoo.com

 

خانم ملیحه فتحی
مسئول دفتر گروه

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۳۲