کارشناسان گروه

دکتر ژیلا رجایی
 متخصص فیزیک پزشکی
کارشناس آموزشی گروه

تلفن: ۸۶۷۰۴۵۷۴

rajaee.j@iums.ac.ir

   خانم آزاده آزادمهر    
  کارشناس ارشد رادیوبیولوژی
کارشناس آموزشی گروه

تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۲۸

azadeh۵۰۸۸yahoo.com

 

آقای حسن گرکانی     
 کارشناس آموزشی گروه

تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۲۸

hasan.Garakanigmail.com

خانم ملیحه فتحی
مسئول دفتر گروه

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۵۳۲