نام آزمایشگاه

شماره تماس

آزمایشگاه ایمونولوژی

خانم دکتر فریبا درستکار (دکتری تخصصی ویروس‌شناسی)

86704731

آزمایشگاه انگل‌شناسی

خانم ساجده سبزیان (کارشناس حشره‌شناسی)

86704730

آزمایشگاه بیوشیمی

خانم آناهیتا معاونی (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی)

خانم معصومه عربشاهی (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی)

86704521

86704531

آزمایشگاه میکروب‌شناسی

آقای فرهاد بشری (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

خانم پرنیان حسینی یزدی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

خانم دکتر مریم روزبه (دکتری تخصصی ایمونولوژی)

خانم فرشته پرتو (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی)

86704718

آزمایشگاه قارچ‌شناسی

آقای لسان (کارشناس ارشد انگل‌شناسی)

86704669

آزمایشگاه شیمی آنالیز

خانم مریم شریف‌زاده (کارشناسی ارشد شیمی)

86704517

آزمایشگاه بافت‌شناسی

خانم معصومه رشیدی (کارشناس ارشد بیوشیمی)

86704518

آزمایشگاه میکروب‌شناسی مواد غذایی

آقای سینا حبیبی (کارشناس ارشد هماتولوژی)

86704701