مسئول واحد: دکتر نیلوفر رشیدی


ارزشیابی آموزشی که از ارکان مهم تعالی سازمانی است، تعاریف متعددی دارد:

 • Cronbach ارزشیابی را به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات، جهت اخذ تصمیمات مناسب در مورد برنامه‌های آموزشی تعریف کرد.
 • Beeby فرآیند ارزشیابی را جمعآوری و تفسیر نظام‌مند شواهد به منظور به دست آوردن حداقل‌های ممکن برای قضاوت درباره‌ اثربخشی و اهمیت اقدامات آموزشی معرفی می‌کند.
 • Gay، ارزشیابی را فرآیندی ساختار یافته و نظام‌مند تعریف نمود که در خلال آن به جمع آوری اطلاعات و تحلیل و تفسیر آن‌ها پرداخته می‌شود. هدف نهایی از فرآیند ارزشیابی بررسی میزان تحقق اهداف از پیش‌ تعیین شده و یا تعیین میزان نیل به آن‌هاست.
 •  Stufflebeamارزشیابی را فرایند تعیین، تهیه و فراهم آوردن اطلاعات توصیفی و قضاوتی درباره ارزش یا اهمیت هدف‌های آموزشی برنامه‌ها، عملیات و نتایج آن، به منظور هدایت تصمیم گیری، پاسخگویی و اطلاع رسانی تعریف کرد.

علی‌رغم تفاوت‌های اندک در دیدگاه‌ها و نظریات، می‌توان گفت که هدف نهایی از تمامی برنامه‌ها و فرآیندهای ارزشیابی، در هر دیدگاه و تعریفی، افزایش اثربخشی برنامه‌ها و اهداف سازمانی از طریق درک و بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های عملکردی و اقدامات اجرایی، به منظور ایجاد تحول مثبت و ارتقاء نظام موجود می‌باشد.
آموزش فرآیندی پیچیده و زیرساختی است، و با توجه به ماهیت پویای آن، استمرار ارزشیابی از فرآیندها، اقدامات و محصولات آن همواره مورد نیاز است. ارزشیابی آموزشی به معنای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات مربوط به جنبه‌های مختلف آموزش و نظام مربوط به آن است. امروزه اهمیت ارزشیابی، به‌عنوان بخشی از یک فرآیند شناخته شده برای قضاوت در مورد اثربخشی، کارایی و میزان موفقیت اهداف آموزشی، پذیرفته شده است. در حقیقت، ارزشیابی آموزشی، که بخشی جدایی ناپذیر از برنامه‌های آموزشی است، به عنوان یک روبش‌گر درون برنامه‌ای عمل می‌کند؛ تا از میزان پیشرفت آموزش و نظام مربوط به آن آگاهی یافته و زمینه‌ ارائه‌ بازخورد مناسب، که در طراحی و اجرای برنامه‌ها ارزشمند است، فراهم گردد. ارزشیابی آموزشی همچنین در فرایند یاددهی-یادگیری آموزشی نقش مهمی و تعیین کننده‌ای دارد.
در این راستا حیطه‌ی ارزشیابی دفتر توسعه‌ی آموزش دانشکده‌ی پیراپزشکی به منظور فرآهم آوردن بستری مناسب جهت همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی آموزش در این دانشکده، حول محورهای ارزشیابی برنامه آموزشی، ارزشیابی اساتید، ارزشیابی‌ دانشجو، ارزشیابی آزمونها، ارزشیابی درونی و... فعالیت می‌کند.
 
منابع

 1. دکتر علی اکبر سیف. اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. ناشر: نشر دوران، ۱۳۹۶.
 2. دکتر عباس بازرگان. ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. ناشر سازمان سمت،۱۳۹۳.
 3. دکتر علی شیرازی. مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربرد، ناشر:موسسه کتاب مهربان نشر، ۱۳۹۲.

اهداف:

 با استناد به آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)  و دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان کشور، اهداف واحد ارزشیابی دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 1. هدایت و نظارت بر اجرای روش‌های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده؛
 2. سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای یاددهی-یادگیری؛
 3. ارتقای مستمر کیفیت آموزشی به وسیله تغییر در چگونگی روند تدریس اساتید؛
 4. هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون‌ها با هدف ارتقای کیفی آن‌ها؛
 5. بررسی در مورد عملکرد اساتید، جهت تصمیم گیری برای انجام فعالیت‌های آموزشی؛
 6. تعیین کیفیت برنامه‌های آموزشی (شناسنامه درس، اهداف درس، محتوا، منابع، روش تدریس، چگونگی آزمون، چگونگی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان و ...)؛
 7. شناخت نارسایی‌های آموزشی دانشجویان و ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در فراگیران.

 

- فرایند شماره1: ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

- فرایند شماره 2 : ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط مدیر گروه دانشکده پیراپزشکی

- فرایند شماره 3 : ارزشیابی همکار از همکار

- فرایند شماره 4 :  بازخورد نتایج ارزشیابی ها به اعضای هیات علمی دانشکده

- فرایند شماره 5: آیتم آنالیز آزمون ها در دانشکده پیراپزشکی

- فرایند شماره 6: ارائه بازخورد نتایج آیتم آنالیز آزمون به اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

فرایند شماره 7: ارزشیابی برنامه آموزشی دانشکده پیراپزشکی 

- فرایند شماره 8: ارزشیابی درونی گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

- شناسنامه فرایند شماره 1: ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

- شناسنامه فرایند شماره 2: شناسنامه فرایند ارزشیابی اساتید توسط مدیر گروه در دانشکده پیراپزشکی

- شناسنامه فرایند شماره 3:شناسنامه فرایند ارزشیابی اساتیدتوسط همکاران در دانشکده پیراپزشکی

- شناسنامه فرایند شماره 4: شناسنامه فرایند بازخورد نتایج ارزشیابی اساتید در دانشکده پیراپزشکی

- شناسنامه فرایند شماره 5:شناسنامه فرایند آیتم آنالیز آزمون ها در دانشکده پیراپزشکی

- شناسنامه فرایند شماره 6 : شناسنامه فرایند بازخورد نتایج آیتم آنالیز آزمون ها در دانشکده پیراپزشکی

- شناسنامه فرایند شماره 7: شناسنامه فرایند ارزشیابی برنامه آموزشی در دانشکده پیراپزشکی

- شناسنامه فرایند شماره 8 :شناسنامه فرایند ارزشیابی درونی گروه های آموزشی در دانشکده پیراپزشکی