زمینه تحقیقاتی گروه:

 بیولوژی و کاربرد سلولهای بنیادی هماتوپوئتیک و مزانشیمال

 مطالعه مسیرهای پیام دهی در بدخیمی های خونی
 مطالعه جهش ها و پلی مورفیسم های ژنهای دخیل در پاتوژنز لوسمی
 مطالعه جهش ها و پلی مورفیسم های ژنهای دخیل در پاتوژنز بیماریهای پلاکتی و انعقادی
 مطالعه رگ زایی(آنژیوژنزیز) در لوسمی ها
لوسمی (تشخیص- مولکولار بیولوژی، اثرات داروها و مواد بر بیولوژی و ژنتیک سلولهای سرطانی)

بررسی بیماریهای خونریزی دهنده و همولیزها (ژنتیک و فنوتیپ و تشخیص)

سلول و ژن درمانی و استفاده از سلولهای هماتوپوئتیک و.....

 

مقالات اخیر اعضای هیئت علمی گروه هماتولوژی