دانش آموختگان گرامی میتوانید از طریق ایمیل  گروه اتاق عمل و ایمیل آکادمیک آعضای هیئت علمی به صورت مستقیم با گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارتباط باشید.