1. جذب هیئت علمی جدید و انتقالی جهت تکمیل کادر آموزشی
  2. گسترش و نوسازی آزمایشگاه تحقیقاتی جهت انجام طرح ها و تزهای دانشجویان postgraduate
  3. خرید و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی جدید و مورد نیاز
  4. هدفمند کردن طرح های تحقیقاتی و تزها متناسب با نیاز جامعه و بیماران خونی
  5. همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه و خارج دانشگاه