امکانات و آزمایشگاه های گروه

- اتاق تصویربرداری مجهز به فانتوم پوزیشن دهی

- آزمایشگاه کشت سلول مجهز

- آزمایشگاه دوزیمتری مجهز به دستگاه TLD Reader و دستگاه گاما اسپکترومتر

- آزمایشگاه کنترل کیفی شامل دستگاه ها و ابزار اندازه گیری میزان تشعشع و ارزیابی کیفیت تصویر

- آزمایشگاه مرکز تحققات سلولی و مولکولی بصورت لینک با گروه