اعضای هیات علمی گروه هماتولوژی

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر مجید صفا

مرتبه علمی:

 

استاد

مدرک تحصیلی:

 

Ph.D. هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

سمت:

 

عضو هیات علمی، مدیر گروه و معاون پژوهشی دانشکده

پست الکترونیک:

 

safa.m@iums.ac.ir

شماره تماس:

 

86704611 - 86704524

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، گروه هماتولوژی/ دفتر معاونت پژوهشی

رزومه

لینک سامانه علم سنجی

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر فرهاد ذاکر

مرتبه علمی:

 

استاد

مدرک تحصیلی:

 

Ph.D. هماتولوژی

سمت:

 

عضو هیات علمی

پست الکترونیک:

 

Farhad20@yahoo.com

شماره تماس:

 

86704516

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، گروه هماتولوژی

رزومه

لینک سامانه علم سنجی

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر محمدرضا رضوانی

 

مرتبه علمی:

 

دانشیار

مدرک تحصیلی:

 

Ph.D. هماتولوژی آزمایشگاهی

سمت:

 

عضو هیات علمی

پست الکترونیک:

 

mohrezrez@yahoo.com

شماره تماس:

 

86704587

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، روبروی کتابخانه، اتاق 257

رزومه

لینک سامانه علم سنجی

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر مینو شهیدی

 

مرتبه علمی:

 

دانشیار

مدرک تحصیلی:

 

Ph.D. ایمونولوژی پزشکی

سمت:

 

عضو هیات علمی

پست الکترونیک:

 

Shahidi.m@iums.ac.ir

شماره تماس:

 

86704516

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، گروه هماتولوژی

رزومه

لینک سامانه علم سنجی

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر علی امینی

مرتبه علمی:

 

استادیار

مدرک تحصیلی:

 

Ph.D. هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

سمت:

 

عضو هیات علمی

پست الکترونیک:

 

amini.a20@iums.ac.ir

شماره تماس:

 

86704665

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، گروه هماتولوژی

رزومه

لینک سامانه علم سنجی

برنامه هفتگی