اعضای هیات علمی پیشکسوت گروه هماتولوژی

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر احمد کاظمی

مرتبه علمی:

 

استاد

مدرک تحصیلی:

 

Ph.D. هماتولوژی

سمت:

 

عضو هیات علمی بازنشسته

پست الکترونیک:

 

a.kazemi32@gmail.com