اعضای هیئت علمی پیشکسوت گروه علوم آزمایشگاهی:

 

 • سرکار خانم بهناز قره گزلو - کارشناس ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی
 • دکتر لادن حسینی گوهری - دکتری بیوشیمی بالینی
 • دکتر پریوش صالحیان - دکتری حرفه‌ای داروسازی
 • دکتر طاهره پیروز - دکتری میکروب‌شناسی پزشکی
 • سرکار خانم هما فروهش تهرانی - پاتوبیولوژی
 • دکتر سید امیر یزدان‌پرست - دکتری قارچ‌شناسی پزشکی
 • دکتر حسین نوروزی - دکتری قارچ‌شناسی پزشکی
 • دکتر صفورا صادق حسنی - دکتری انگل‌شناسی پزشکی
 • دکتر حسین شمس - دکتری علوم آزمایشگاهی
 • دکتر یوسف سعیدی - دکتری علوم آزمایشگاهی
 • دکتر محمدجواد نصیری کاشانی - دکتری قارچ‌شناسی پزشکی
 • مرحوم دکتر عبد اله کهنمویی - دکتری انگل‌شناسی پزشکی
 • دکتر ژنی آریان‌پور - دکتری علوم آزمایشگاهی
 • مرحومه دکتر مهناز جعفری پور - دکتری فیزیک
 • سرکار خانم مهرانگیز کاویانی - ارشد شیمی
 • سرکار خانم شیلا هاشمی - ارشد فیزیک
 • دکتر عظیم اکبرزاده - دکتری شیمی
 • سرکار خانم مهری غفاری - پاتوبیولوژی
 • دکتر کیومرث دبیر منش - دکتری بیوشیمی