اعضای هیئت‌علمی شاغل گروه علوم آزمایشگاهی:

 

 

دکتر مژگان عشاقی

استادیار - باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۵۳۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر محمدجواد غروی

استاد - انگل‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۱۳

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر فاطمه ملکی

دانشیار - انگل‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۳۳

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر سید علی‌اکبر موسوی

استادیار - بیولوژی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۴۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر احمد حسینی صفا

استادیار - انگل شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۰۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر رؤیا شریفی

استادیار - بیوشیمی بالینی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۵۸۸

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر عبدالحسین ناصری

مربی - علوم آزمایشگاهی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۱۴

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر منیره محسن‌زادگان

استادیار - ایمنی‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۸۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر نیلوفر رشیدی

استادیار - باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۴۰

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر افسانه واعظی

استادیار - قارچ‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۱۷

 رزومه در سامانه علم سنجی