اعضای هیئت‌علمی شاغل گروه علوم آزمایشگاهی:

 

 

دکتر مژگان عشاقی

استادیار - باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۵۳۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

mobin255@gmail.com

oshaghi.m@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر محمدجواد غروی

استاد - انگل‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۱۳

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

gharavi_m_j@yahoo.com

gharavi.mj@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر فاطمه ملکی

دانشیار - انگل‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۳۳

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

fmaleki332@gmail.com

maleki.f@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر سید علی‌اکبر موسوی

استادیار - بیولوژی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۴۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

seyedmoos@gmail.com

moosavi.a@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر احمد حسینی صفا

استادیار - انگل شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۰۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

      دانلود فایل رزومه

پست الکترونیک:

hosseinisafa.a@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر رؤیا شریفی

استادیار - بیوشیمی بالینی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۵۸۸

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

sharify_bio@yahoo.com

sharifi.r@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر عبدالحسین ناصری

مربی - علوم آزمایشگاهی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۱۴

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

dr.h.naseri@outlook.com

naseri.a@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر منیره محسن‌زادگان

استادیار - ایمنی‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۸۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

monirehmohsenzadegan@gmail.com

mohsenzadegan.m@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر نیلوفر رشیدی

استادیار - باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۴۰

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

ni.rashidi@gmail.com

rashidi.ni@iums.ac.ir

 

 

 

دکتر افسانه واعظی

استادیار - قارچ‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۱۷

 رزومه در سامانه علم سنجی

پست الکترونیک:

vaeziiafsane@gmail.com

vaezi.a@iums.ac.ir

 

 

 

 

اعضای هیئت‌علمی شاغل گروه علوم آزمایشگاهی:

 

 

دکتر مژگان عشاقی

استادیار - باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۵۳۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر محمدجواد غروی

استاد - انگل‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۱۳

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر فاطمه ملکی

دانشیار - انگل‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۳۳

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر سید علی‌اکبر موسوی

استادیار - بیولوژی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۴۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر احمد حسینی صفا

استادیار - انگل شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۰۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

      دانلود فایل رزومه

 

 

 

دکتر رؤیا شریفی

استادیار - بیوشیمی بالینی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۵۸۸

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر عبدالحسین ناصری

مربی - علوم آزمایشگاهی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۱۴

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر منیره محسن‌زادگان

استادیار - ایمنی‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۶۸۱

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر نیلوفر رشیدی

استادیار - باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۴۰

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

دکتر افسانه واعظی

استادیار - قارچ‌شناسی پزشکی

شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۱۷

 رزومه در سامانه علم سنجی

 

 

 

 

mobin255@gmail.com
oshaghi.m@iums.ac.ir
oshaghi.m@iums.ac.ir
oshaghi.m@iums.ac.ir
rashidi.ni@iums.ac.ir
mohsenzadegan.m@iums.ac.ir