دکتر ارشد حسینی

 Dr. Arshad Hosseini

Associate Professor

Ph.D. in Biotechnology (molecular genetics)

 

مرتبه علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکتری بیوتکنولوژی (ژنتیک مولکولی)

سمت

عضو هیات علمی مدیر گروه

پست الکترونیک

hosaini.a@iums.ac.ir

شماره تماس

021-86704604

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)

 

دکتر محمد مراد فرج اللهی

 Dr. M.M. Farajollahi

Professor

Post-doctoral in Neuroscience

 

مرتبه علمی

استاد

مدرک تحصیلی

فوق دکتری بیولوژی سلولی مولکولی گرایش علوم اعصاب

سمت

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

mahdiy@yahoo.com

شماره تماس

021-86704647

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)

 

دکترعلی صمدی کوچکسرایی

 Dr. Ali Samadi Kuchaksaraei

Professor

Ph.D. in Tissue Engineering & Regenerative Medicine

 

مرتبه علمی

استاد

مدرک تحصیلی

دکتری مهندسی 

سمت

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

ali.samadi@iums.ac.ir

شماره تماس

021-86704675

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)

 

دکتر رضا نکوئیان

Dr. Reza Nekouian

 

Assistant Professor

 

Ph.D. in Medical Biotechnology

 

 

مرتبه علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکتری زیست فناوری پزشکی

سمت

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

nekouian.r@iums.ac.ir

شماره تماس

021-86704675

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)

 

دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی

 Dr. Mazaher Gholipourmalekabadi

Assistant Professor

Ph.D. in Medical Biotechnology

 

مرتبه علمی

استادیار

مدرک تحصیلی

دکتری زیست فناوری پزشکی

سمت

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

 mazaher.gholipour@gmail.com

mazaher.gholipour@iums.ac.ir

شماره تماس

021-86704614

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)

 

دکتر محمود براتی

 Dr. Mahmood Barati

 

Assistant Professor

 

Ph.D. in Pharmaceutical Biotechnology

 

 

مرتبه علمی

استادیار

مدرک تحصیلی

دکتری زیست فناوری دارویی

سمت

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

barati.m@iums.ac.ir

شماره تماس

021-86704685

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)

 

دکتر پرستو طریقی

 Dr. Parastoo Tarighi

 

Assistant Professor

 

Ph.D. in Medical Biotechnology

 

 

مرتبه علمی

استادیار

مدرک تحصیلی

دکتری زیست فناوری پزشکی

سمت

عضو هیات علمی معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیک

tarighi.p@iums.ac.ir

شماره تماس

021-86704736

021-86704715

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)

  

دکتر ندا سرای گردافشاری

Dr. Neda Saraygord-Afshari

 

Assistant Professor

 

Ph.D. in Biophysics

 

 

مرتبه علمی

استادیار

مدرک تحصیلی

دکتری بیوفیزیک

سمت

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

afshari.n@iums.ac.ir

شماره تماس

021-86704668

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)

 

دکتر طاهره دنیوی

Dr. tahereh Donyavi

 

Assistant Professor

 

Ph.D. in Medical Biotechnology

 

 

مرتبه علمی

استادیار

مدرک تحصیلی

دکتری زیست فناوری پزشکی

سمت

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

afshari.n@iums.ac.ir

شماره تماس

021-86704736

محل حضور

دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی

لینک رزومه (کلیک کنید)

لینک سامانه علم سنجی (کلیک کنید)

برنامه هفتگی (کلیک کنید)