نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی

awt image

دکتر ارشد حسینی

مدیر گروه

CV

 
استادیار بیوتکنولوژی ۸۶۷۰۴۶۰۴

awt image

دکتر محمدمراد فرج اللهی

CV
Course Pl
an

استاد بیوشیمی ۸۶۷۰۴۶۴۷

دکتر علی صمدی کوچکسرایی

استاد مهندسی بافت ۸۶۷۰۴۷۱۵

awt image

 

دکتر رضا نکوئیان

CV
Course Plan

 

استادیار بیوتکنولوژی ۸۶۷۰۴۶۷۵
awt image

 

دکتر ندا سرای گردافشاری

CV

 Lesson Plan
Course Plan

 

استادیار بیوفیزیک ۸۶۷۰۴۶۶۸
awt image

 

دکتر پرستو طریقی

CV

 

استادیار بیوتکنولوژی پزشکی ۸۶۷۰۴۷۳۶

 

دکتر محمود براتی

CV
Lesson Plan

 

 

استادیار زیست فناوری داروئی ۸۶۷۰۴۶۸۵
دکتر مظاهر قلی پور
ملک آبادی
CV
استادیار بیوتکنولوژی پزشکی
دکتر طاهره دنیوی استادیار بیوتکنولوژی پزشکی