اعضای غیر هیئت علمی گروه هماتولوژی

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر سودابه حسینی

 

مدرک تحصیلی:

 

دکتری حرفه ­ای علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک:

 

hosseini.so@iums.ac.ir

شماره تماس:

 

86704665

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، گروه هماتولوژی

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر مهدی نوروزی

 

مدرک تحصیلی:

 

دکتری حرفه ­ای داروسازی

پست الکترونیک:

 

 

شماره تماس:

 

86704594

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، آزمایشگاه تحقیقات هماتولوژی

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

دکتر الهام رازانی

مدرک تحصیلی:

 

Ph.D. هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

پست الکترونیک:

 

e_razani_mls@yahoo.com

شماره تماس:

 

86704518

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، آزمایشگاه هماتولوژی و بافت شناسی

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

آقای سعید بیکدلی

 

مدرک تحصیلی:

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد مدیرت دولتی

پست الکترونیک:

 

Sbikdeli2@gmail.com

شماره تماس:

 

86704594

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، آزمایشگاه تحقیقات هماتولوژی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

خانم آزاده اورعی

 

مدرک تحصیلی:

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک:

 

Oraeiazadeh8@gmail.com

شماره تماس:

 

86704518

محل حضور:

 

دانشکده پیراپزشکی، آزمایشگاه هماتولوژی و بافت شناسی