به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ترم 2 می رساند:

در مورخه1401/4/20 کارگاه تخصصی کنترل عفونت در محل سالن مفتح برگزار می شود.

در مورخه1401/4/21 کارگاه تخصصی چالش ها و راهکارهای آن در محل سالن مفتح برگزار می شود.

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ترم 4 می رساند:

در مورخه1401/5/12 کارگاه تخصصی  آن در محل سالن مفتح برگزار می شود.