اسامی دانشجویان ارشد ورودی ۰۰

۱.ندا باقری
۲.راحله چرمچی
۳.فاطمه اسدی
۴.فاطمه عاقبتی
۵.کیمیا خنکدار
۶.شهریار مهدی زاده

  اسامی دانشجویان ارشد ورودی ۹۹

۱.علیرضا باباجانی              
۲.رضا پیامی
۳.یونس برازش
۴.شقایق تقی زاده              
۵.محمد غلامزاده                  
۶.عطیه سادات سجادی        
۷.محمد عزیزی دربندی      
۸. مجتبیباشلقی فومنی      
۹.فیراس محمد عوید