فرم های کارآموزی بیمارستانی

 

دانشجویانی که واحد کارآموزی را در ترم جاری اخذ نموده اند، ارائه موارد زیر جهت گزارش فعالیت های عملی الزامی می باشد:

تهیه گزارش کار نهایی

         نحوه نگارش آن به صورت فایل pdf پیوست می باشد.

فرم ارزشیابی که توسط مسئول بخش تصویربرداری با مهر و امضا تکمیل شده باشد.

          فرم ارزشیابی به صورت فایل pdf پیوست می باشد.

Log book در طول ترم تکمیل شده و در نهایت توسط مسئول کارآموزی مهر و امضا گردد.

Log book در چند قسمت به صورت فایل pdf بارگذاری شده که با توجه به شماره فایل مرتب نمایید.

 

اطلاعیه مهم کارآموزی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی دارند:

۱-تمامی دانشجویان باید گزارش کار و لاگ بوک خود را فقط بصورت حضوری در گروه علوم پرتوی به مسئول کارآموزی مربوطه تحویل دهند.

۲- زمان ارائه گزارش کار و لاگ بوک از خاتمه دوره بیمارستانی تا شروع اولین ازمون پایان ترم بوده و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

۳- گزارش کار بایستی بصورت دستنویس باشد