مسئول واحد: دکتر رویا شریفی

معرفی:      پیشرفت و توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت اعضای هیات علمی آن می­ باشد. اعضای هیات علمی مهمترین سرمایه­ ی هر موسسه آموزش عالی محسوب می شوند و توانمند سازی آنها بر عملکرد آموزشی تاثیر گذاشته و موجبات تحقق رسالت­ ها و اهداف گسترده مراکز آموزشی را فراهم می­ آورد. توانمند­سازی از طریق ارتقای دانش و مهارت­های اعضای هیات علمی در حوزه یادهی-یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و درسی، رهبری و مدیریت و پژوهش در آموزش باعث واگذاری قدرت و اختیار، ایجاد حس مسئولیت، افزایش مشارکت و انگیزش اعضای هیات علمی شده و در نتیجه باعث بهبود عملکرد آنها می شود.
واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی از حیطه های هفت گانه دفتر توسعه آموزش دانشکده است که مطابق با آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مورخ1395/12/15 بر اساس نیاز سنجی در زمینه های مختلف آموزش، متولی هماهنگی و ارائه دوره های توانمند سازی اساتید و تقویت نیازهای آموزشی در راستای سیاست ها و اولویت های اسناد بالا دستی از طریق تهیه پمفلت، تولید محتوا، برگزاری کارگاهها و ژورنال کلاب، متولی هماهنگی و ارائه دوره های توانمندسازی اساتید می باشد

منبع:Tim Swanwick, Kirsty Forrest, Bridget C. O'Brien. Understanding Medical Education: Evidence, Theory, and Practice. Third Edition. 2019
 

اهداف:
اهداف واحد رشد و بالندگی دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی به شرح زیر می باشد:

1- ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه یاددهی- یادگیری

2- ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه برنامه ریزی آموزشی و درسی

3- ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیئت‌علمی در حوزه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی

4- ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیئت‌علمی در حوزه فناوری های نوین آموزشی و آموزش مجازی

5- ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه کیفیت اجرای برنامه های آموزشی و یا بازنگری آن

6- ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه پژوهش در آموزش

7- توانمند سازی اساتید در زمینه برقراری مهارت های ارتباطی موثر

8- آشنا نمودن اعضای هیات علمی با ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاهی

9- ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیئت‌علمی در حوزه ارتباط با صنعت و تجاری سازی ایده

10-گسترش ارائه خدمات آموزشی به خارج دانشکده و کسب ارزش افزوده

شناسنامه فرایند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان(فرایند شماره 1)