آقای علی اسکندری
سمت :   رئیس امور اداری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم اجتماعی
تلفن مستقیم : 88622650
داخلی:4555

 

شرح وظایف:
      1. دریافت دستور و برنامه کار از ریاست محترم دانشکده

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. صدور دستورهای لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
 3. راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی
 4. نظارت بر حسن انجام امور بهبود مدیریت و تحول اداری
 5. نظارت و انجام امور سازمان مجازی و قطب دانشکده
 6. نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی کارکنان برابر قوانین و مقررات استخدامی
 7. بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و پاراف آنها
 8. بررسی و رسیدگی به امور حضور و غایب ، عملکرد و ترفیعات
 9. نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی
 10. شرکت در کمیته ها سمینار ها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار ریاست محترم دانشکده
 11. نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات و نظافت و پاکیزگی محوطه و خارجی دانشکده
 12. نظارت بر امور نقلیه دانشکده
 13. نظارت و کنترل خدمات فنی و تأسیسات دانشکده
 14. نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات در انبارهای دانشکده
 15. نظارت بر کلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

 

کارکنان

فرزانه خلیلی مسئول کارگزینی 86704678
الهه روستائی کارگزین 86704674
مژگان عزیزپور مسئول دبیرخانه 86704683
رضا اروجی مسئول خدمات 86704511
رضا محمودی مسئول انبار 86704709
رضا فراهانی مسئول تدارکات 86704687
مجتبی حقی بایگان اداری 86704617
عبدالله نقی زاده نامه رسان 86704660
کریم نوبخت تاسیسات 86704616
احمد زمانیان تاسیسات 86704616
پرویز جانباز دفتر فنی 86704514

 شرح وظایف کارکنان کارگزینی:

 1. تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل انتقال . ترمیم حقوق – مرخصی – ترفیع و تنظیم آن به اطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط
 2. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واحد مربوطه به امور استخدام – تبدیل وضعیت استخدام- بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگان
 3. شرکت در کمسیون ها و جلسات مختلف
 4. پاسخگویی سریع و درست به کلیه همکاران
 5. انجام امور مربوط به تسهیلات رفاهی کارکنان
 6. انجام امور مربوط به بیمه کارکنان و وامهای آنان
 7. انجام سایر امور برابر مقام مافوق
 8.  گزارش ماهانه حضور و غیاب کارکنان دانشکده
 9. محاسبه مرخصی استحقاقی در کارت مرخصی
 10. نظارت بر دستگاه – تایمکس

 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه و نامه رسان:

 1- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه
 2-تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 3-تهیه گزارشات مورد نیاز مافوق 
 4-نظارت بر انجام امور دبیرخانه
 5-  انجام سایر امور برابر مقام مافوق
 6- تحویل نامه ها از دبیرخانه به ستاد مرکزی دانشگاه
 7-تحویل نامه های داخلی به واحد های دانشگاه
 8- توزیع و پخش نامه های اداری و مالی
 
شرح وظایف مسئول خدمات:
 
1 . نظارت بر کلیه امور خدماتی دانشکده
2 . تعیین محل خدمت کارگران و جایگزین کردن نیروهای خدماتی
3 . سرویس دهی جهت برگزاری بهینه کلاسهای آموزشی ، تحقیقاتی ، سالن اجتماعات ، اتاقها و ...
5 . پیگیری و نظارت بر اقلام و اثاثیه واحد ها جهت نقل و انتقال
4 . انجام سایر امور محوله بر اساس دستور مقام مافوق
 
 
شرح وظایف دفتر فنی و تاسیسات:
 1. نظارت بر انجام کلیه تعمیرات وسایل و تجهیزات فنی ، برقی ،سرمایشی و گرمایشی
 2. نگهداری و کنترل مناسب دستگاهها و تجهیزات فنی تأسیساتی
 3. کنترل فعالیت های انجام شده در حوزه تأسیسات و فنی دانشکده
 4. ارائه گزارش و ضعیت های بحرانی در غیر مترقبه به مقام مافوق
 5. حضور به موقع در دانشکده در مواقع بحرانی و غیر مترقبه جهت رفع مشکلات فنی و تأسیساتی
 6. انجام سایر امور برابر مقام مافوق

 

شرح وظایف کارکنان انبار:

 ۱-تطبیق کالاهای خریداری شده و تحویل شده به انبار با نمونه اصل آنها

 ۲-رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز از جهت تجدید سفارش
 ۳-نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی
 ۴-انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

 

شرح وظایف مسئول تدارکات:

 1. انجام درخواست خرید واحد های دانشکده با نظارت رئیس امور اداری
 2. استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به رئیس امور اداری
 3. دریافت درخواست های خرید و بررسی آنها
 4. رسیدگی به برگه های استعلام بهای دریافتی
 5. راهنمایی کارپرداز در تهیه اقلام مورد نیاز
 6. رسیدگی به امضاء اسناد خرید برای تطبیق با مقررات مربوطه و امضاء آنها
 7. کسب نظرات واحدهای درخواست کننده کالا از نظر کیفیت کالای خریداری شده
 8. نظارت بر تنظیم اسناد خرید و بررسی ضمائم آن
 9. تهیه گزارش عملکرد
 10. انجام سایر امور بر اساس دستور مقام مافوق