گروه علوم آزمایشگاهی

تست

گروه علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه:

سرکار خانم دکتر مژگان عشاقی
دکتری تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: 86704531

                       86704602

پست الکترونیک: oshaghi.m@iums.ac.ir

 

 

 

 جهت دریافت اطلاعات تکمیلی گروه کلیک کنید.