سال ورود

نام دانشجو

وضعیت

ورودی 98

محمد ابراهیم گلی

در حال انجام پایان نامه

ورودی 98

محمدرضا دهقان

در حال انجام پایان نامه

ورودی 98

محمد جواد فروزانی مقدم

در حال انجام پایان نامه

ورودی 98

فائزه سرافراز

در حال انجام پایان نامه

ورودی 97

زینب علی جعفر

در حال انجام پایان نامه

ورودی 97

علیرضا علیخانی

در حال انجام پایان نامه

ورودی 97

نفیسه مهران‌فرد

در حال انجام پایان نامه

ورودی 97

اصغر یوسفی امین

دفاع از پایان نامه

1401/06/20