کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

هدف از رشته رادیوبیولوژی تربیت متخصصانی است که بتوانند در زمینه های حرفه ای مثل شناخت و کنترل اثرات بیولوژیکی پرتوها ، کنتر ل کار با منابع پرتوزا ، مراقبت های فیزیک و بهداشتی کارکنان مراکز مربوطه و جلوگیری از احتمال وقوع حوادث پرتویی در آن مراکز فعالیت کنند .
دانش آموختگان این رشته باید قادر باشند علاوه بر پیشبرد دانش تئوری تاثیر پرتوها بر بافت های زنده، نیاز جامعه در امور کاربردی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی را برطرف سازند
.

 

دانشجویان گرامی می توانند برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی را از لینک زیر دریافت نمایند

 

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی