نام و نام خانوادگی

سمت

کارشناس رشته

مقطع

تلفن

آدرس پست الکترونیک

زینب موحدخواه

رئیس اداره آموزش

تکمیلی علوم آزمایشگاهی

دوره تکمیلی

۸۶۷۰۴۵۹۵

movahedkhah.z@iums.ac.ir

اولدوز روضه مقدم

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

اتاق عمل

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

۸۶۷۰۴۵۹۸

rouzemoghadam.o@iums.ac.ir

سمیه عیوضی خلف

کارشناس خدمات آموزشی

تکنولوژی پرتوشناسی

رادیوبیولوژی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

۸۶۷۰۴۶۴۶

eyvazikhalaf.s@iums.ac.ir

مریم حسنی

کارشناس خدمات آموزشی

هوشبری

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

۸۶۷۰۴۵۹۹

hasani.ma@iums.ac.ir

نگین اقدامی

کارشناس خدمات آموزشی

علوم آزمایشگاهی

میکروب شناسی موادغذایی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

۸۶۷۰۴۵۹۶

EGHDAMI.N@iums.ac.ir

قمر نقدی

کارشناس خدمات آموزشی

زیست فناوری پزشکی

خون شناسی

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

۸۶۷۰۴۵۲۵

Naghdimajdar.g@iums.ac.ir

ناهید غفاری

کارشناس خدمات آموزشی

امتحانات

-

۸۶۷۰۴۵۴۲

-

عبدالکریم حسینی

بایگان اداره آموزش

-

-

86704636

-