مسئول واحد : دکتر محمود براتی

 

 واحد پژوهش در آموزش 

آموزش و پژوهش دو روی سکه اند و پژوهش جزء لاینفک آموزش است. پژوهش در آموزش یکی از ارکان اصلی و به عنوان مغز متفکر مراکز توسعة آموزش کشور به شمار می رود چرا که برنامه ریزیهای آموزش و میزان توفیق در اثر بخشی این برنامه ها منوط به نتایج تحقیقات مستندات علمی در این زمینه می باشد. این واحد  با بهره گیری از نیروهای کارآمد و محققین آموزش با طراحی و توسعه طرحهای با کیفیت بالای پژوهش در آموزش در جهت تعالی و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی دانشگاه قدم برمی­ دارد.

پژوهش در آموزش در راستای کمک به شناخت و تحلیل مسایل و مشکلات نظام آموزشی، طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی، ترغیب و گسترش اجرا و به کارگیری طرح های کاربردی پژوهش در آموزش پزشکی و ایجاد تحرک و انسجام بخشیدن به فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و تامین منابع وایجاد تسهیلات مالی و مشاوره ای در جهت انجام پژوهش ها با روش صحیح، فعالیت های مختلفی را در دست اقدام و ارائه دارد.

انجام پژوهش در مورد مشکلات گوناگون آموزش و نیازسنجی اموزشی از طریق هدایت پایاننامه های دانشجویی و یا بطور مستقل انجام میگیرد.

انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی برای هر عضو هیأت علمی و دانش آموختگان آموزش پزشکی ضرورت دارد تا در کنار سایر نقش ها و کارکردهای ایشان (آموزشی ، اجرایی ، خدمات درمانی و ...) ، جزء فعالیت ها و کارکردهای کلیدی مد نظر قرار گیرد .

با توجه به اینکه فعالیت های پژوهشی یکی از ابزارهای مهم جهت تصمیم گیریهای مدیران محسوب می گردد و این امر بویژه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که فرایند آموزش بخش مهمی از فعالیت محوری آنها را تشکیل می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است و در راستای وظایف تعیین شده مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی می باشد.

هدف اصلی
ارتقاء کمی و کیفی پژوهش درآموزش و در نهایت ارتقاء کمی و کیفی آموزش

 اهداف و برنامه های اختصاصی

  •  تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش
  • انجام طرح های تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش
  • بهبود روند بررسی طرحهای پژوهشی
  •  تشویق و ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش در آموزش و روحیه تحقیق و جستجوگری در اعضای هیات علمی برای شرکت در فعالیتهای پژوهش در آموزش  
  • تشکیل کمیته پژوهش در آموزش وبرگزاری کمیته های داوری طرح های تحقیقاتی در جهت سهولت مراحل اداری تصویب طرح ها
  • ارائه مشاوره های پژوهشی در آموزش به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند
  • ارائه پیشنهادات لازم و سازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرح های تحقیقاتی با توجه به اهداف و شرایط حوزه پژوهش در آموزش
  • هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی وتلاش در جهت سوق پایان‌نامه‌های دانشجویی در راستای مداخلات آموزش پزشکی
  • برگزاری ژورنال کلاب های آموزشی با رویکرد تقویت تفکر پژوهشی
  • کمک به ارتقاء سطح دانش ومهارت‌های مربوط به آموزش در اعضاء هیئت علمی

 

بهبود روند بررسی طرحهای پژوهشی


-تهیه چک لیست ملزومات ساختاری طرح تحقیقاتی
-
وزن دادن به متغیرهای چک لیست از طریق نظرخواهی
 -
تأیید چک لیست توسط مدیر مرکز
-تهیه دفتر ثبت طرحهای تحقیقاتی با مشخصات لازم
-تهیه پست الکترونیکی دفتر پژوهش
-اتوماسیون بررسی طرحهای پژوهشی
-راهنمای تکمیل طرح تحقیقاتی 
-طراحی فرم طرح تحقیقاتی اختصاصی
-تعیین اولویت­های پژوهش در آموزش
-جمع­ آوری نظرات صاحب­نظران و مسئولین در خصوص اولویت 
-ارسال نامه به پژوهشگران آموزش، معاونت آموزشی
 
-نظرخواهی از اعضاء شورای پژوهش در آموزش
 
-جمع ­بندی و تعیین اولویت­ها
 
-اعلام اولویت­ها به معاون آموزشی و رئیس دانشکده­

تشویق اعضای هیأت علمی در شرکت در فعالیتهای پژوهش در آموزش 
تسهیل در طرح و تصویب طرحهایی که در اولویت­های پژوهشی قرار دارند
طراحی کارگاه­های پژوهش در آموزش
 
برگزاری گارگاه­های پژوهش در آموزش
  
تسهیل شرکت در کنگره­های داخلی و خارجی با جلب نظر معاونت
 
اطلاع رسانی و معرفی سایتهای معتبر جهت انتشار نتایج تحقیق
 
معرفی و تجلیل از پژوهشگر نمونه در زمینه آموزش پزشکی
 
در دسترس قرار دادن منابع چاپی و الکترونیکی در اختیار پژوهشگران فعال

فرایند شماره 1 بررسی اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده پیراپزشکی

فرایند شماره 2 تهیه، تدوین  و بازنگری پرسشنامه های حیطه پژوهش در آموزش