مسئول واحد: دکتر مژگان عشاقی

معرفی

وجود رهبری نیرومند و کارآمد به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی در محیط های آموزشی امری ضروری و بنیادی است . رهبری کارآمد می تواند امکانات را در جهت همراهی فراگیران با نظام آموزشی به کار گرفته و با استفاده از مدیریت دانش ، فرهنگ  کار آفرینی را نهادینه سازد تا از فرصت های بدست آمده در زمینه پویایی صنعت و کاربردی کردن دانش فنی ، نهایت استفاده را برده و باعث شود تا کارآموزان نهادهای آموزشی دربخش های اقتصادی ، مشارکت فعال داشته باشند.

جهت تحقق فرهنگ کارآفرینی، اهداف زیر در برنامه استراتژیک دانشکده موردتوجه قرار گرفته شده است:

 1. -     ایجاد انگیزه و محرک ایجاد کارآفرینی دربین کارکنان و دانشجویان
 2. -    نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی وایجاد ظرفیت وفرصت بهره برداری از فناوری های خلاقانه
 3. -    تقویت همکاری و فعالیت های بین دانشگاهی
 4. -    روزآمد نگهداشتن راهبرد های دانشکده
 5. -    ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان به سمت درآمدزایی
 6. -     شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگاه در جهت خلق ثروت
 7. -    رفع موانع و تسهیل فعالیت کارآفرینی
 8. -    سوق پایان نامه ها به سمت تولید
 9. -    بازنگری مفاهیم نوآوری و کارآفرینی و بازنگری روشهای یادگیری و کوریکولوم ها ، مناسب با دانشگاه نسل سوم
 10. -            برنامه ریزی آموزشی جهت آشنایی با شرکت های دانش بنیان
 11. -   آشنایی با اصول تجاری سازی علم
 12. -   حمایت از کسب و کار نوپا
 13. -   فراهم ساختن زمینه های همکاری با صنعت
 14. -   برنامه ریزی جهت حضورفعالیت های آموزشی در عرصه منطقه ای و جهانی
 15. -   همکاری با  دیگرواحد های  EDO جهت ارتقاء فعالیت های آن ها در راستای دانشگاه نسل سوم