مهندس علیرضا ندرلو
دانشجوی دکتری کامپیوتر
  رایانه و شبکه
  تلفن : ۸۶۷۰۴۵۱۳
مهندس راضیه خضری
کارشناس ارشد کامپیوتر
مسئول واحد
 تلفن : ۸۶۷۰۴۵۱۳