مسئول واحد: دکتر شهنام صدیق معروفی

 

 معرفی واحد:

برنامه ­ریزی آموزشی، مجموعه­ ی تمامی فعالیت­های نظام آموزشی برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. بعبارتی فرآیندی است برای مشخص نمودن اهداف، درک نیازها، فرصت­ها و امکانات و بالاخره محدودیت­هایی که در دستیابی به اهداف وجود دارند و در نهایت تلاش و رسیدن به اهداف مورد نظر. در سال های اخیر برنامه­ ریزی راهبردی در نظام­های آموزشی کشورهای مختلف به عنوان رهیافتی موفق شناخته شده است و برای برنامه­ ریزان این فرصت را می دهد، بهبود جامعه را در زمان حال و آینده، هدف قرار دهند. این نوع برنامه­ ریزی، فرآیندی پویاست و با نگاه به واقعیات و موقعیت­های موجود، راهبردها و تاکتیک­های موثری برای رسیدن به فردای بهتر ارائه می نماید. در این نوع برنامه­­ ریزی با تعیین و مشخص نمودن اهداف نظام آموزشی، مسیر برنامه­ های درسی هموار و دستیابی به هدف ها میسر می­گردد. برنامه ریزی درسی، برنامه­ ریزی فرصت های یادگیری جهت ایجاد تغییرات خواسته شده در فراگیران و ارزیابی میزان ایجاد این تغییرات است.

واحد برنامه­ ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش دانشکده تلاش دارد از طریق برنامه­ ریزی درسی و بهبود کیفیت روش های یاددهی یادگیری دانشجویان و کارآیی آموزش در جهت نیل به اهداف ایفای نقش نماید.

 

اهداف :

 • بهبود برنامه ­های درسی و انطباق با نیاز جامعه
 • ارتقاء صلاحیت های حرفه­ ای دانش آموختگان
 • تقویت مهارت­های اعضای هیئت علمی در برنامه­­ ریزی درسی و بهبود کیفیت یاددهی یادگیری و ارزیابی فراگیران

 

وظایف:

 • ارائه مشاوره در بازنگری و بهینه سازی برنامه­ های آموزشی موجود گروه­های آموزشی
 • هدایت برنامه­ های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه­ های نوین مبتنی بر صلاحیت
 • برگزاری کارگاه­های آموزشی با هدف بهبود کیفیت یاددهی یادگیری و ارزیابی یادگیری دانشجویان
 • ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی در زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره
 • بررسی طرح درس­های ارائه شده توسط اساتید گروه های آموزشی و ارائه بازخورد لازم
 • ارائه مشاوره در طراحی و تدوین برنامه­ های آموزشی جدید
 • ارائه مشاوره در خصوص انجام نیازسنجی آموزشی

 

برنامه عملیاتی

 • ارائه بازخورد لازم به 60 درصد طرح درس ها و طرح دوره های اعضای هیئت علمی
 • تاسیس رشته جدید آموزش هوشبری در مقطع کارشناسی ارشد
 • برگزاری کارگاه تحت عنوان هدف نویسی در برنامه­ ریزی درسی ویژه اعضای هیئت علمی
 • نظارت بر روند برنامه­ ریزی درسی گروه­های آموزشی مطابق با استانداردهای اعتبار بخشی در حیطه برنامه­ ریزی آموزشی
 • نهایی نمودن فرآیندهای مربوط به برنامه­ریزی آموزشی
 • برگزاری کارگاه تدوین طرح درس ویژه اعضای هیئت علمی جدیدالورود

 

فرآیندها:

 1. -    فرآیند تدوین و داوری طرح درس و طرح دوره اعضای هیئت علمی
 2. -    فرآیند بازنگری و طراحی برنامه آموزشی جدید

 

فرم ها و شناسنامه واحد :

 1. -    فرمت تدوین طرح درس
 2. -    فرمت تدوین طرح دوره
 3. -    فرم ضرورت ایجاد رشته آموزشی جدید
 4. -    چک لیست ارزیابی طرح درس و طرح دوره
 5. -    فرم بازنگری دوره های آموزشی
 6. -     فرم طراحی برنامه ­های آموزشی
 7. -    فرم چک لیست ارزیابی مدیران گروه از طرح درس­ها

 

اقدامات و دستاوردها:

 • بازنگری برنامه آموزشی هوشبری در مقطع کارشناسی  پیوسته
 • برگزاری 3 دوره کارگاه آموزشی طرح درس و طرح دوره ویژه اعضای هیئت علمی
 • طراحی و تدوین کوریکولوم جدید آموزشی هوشبری در مقطع کارشناسی ارشد
 • برگزاری 2 دوره کارگاه هدف نویسی در برنامه­ ریزی درسی ویژه اعضای هیئت علمی
 • تدوین برنامه آموزش مداوم دوره کارشناسی هوشبری در سطح کشور (وزارت متبوع)
 • برگزاری 2 دوره کارگاه ارزیابی یادگیری و تحلیل آزمون ویژه اعضای هیئت علمی
 • هدایت و آموزش دانشجویان کارآموز آموزش پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( سه دوره ) ارتقاء و توانمندی آنان در زمینه برنامه ریزی آموزشی
 • ارائه مشاوره علمی و فنی به دانشکده های وابسته دانشگاه به منظور گسترش کمی و کیفی برنامه­های آموزشی
 • تهیه و تنظیم پمفلت­های  آموزشی جهت استفاده اعضای هیئت علمی تحت عناوین استاد خوب از دیدگاه دانشجویان، طراحی طرح درس و دوره طرح دوره
 • برگزاری 2 مورد کارگاه PBL ویژه اعضای هیئت علمی
 • بازسازی و تجهیز Skill Lab دانشکده و تقویت تدریس واحدهای عملی دانشجویان و برگزاری آزمون­های آسکی

 

 طرح تحقیقاتی:

 1. -    طراحی و تدوین برنامه درسی علوم رفتاری و اجتماعی برای تلفیق در برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی ( سال 96 رتبه اول کشوری)
 2. -    طرح تحقیقاتی : بررسی تاثیر پاپ کوئیز و کارگاه آموزشی بر اضطراب امتحان دانشجویان هوشبری

 

  

چک لیست ارزیابی مدیران گروه از طرح درس­ها ( فرم شماره 7)

 

نام و نام خانوادگی :                         عنوان درس :                                   نیمسال ارائه درس:

 

وضعیت استخدامی :                          گروه آموزشی:                                    رتبه علمی :

 

 

شرح معیار مورد بررسی توسط مدیر گروه

نتیجه بررسی

بلی

خیر

 1. -     

آیا بین هدف کلی و برنامه آموزشی تناسب وجود دارد؟

 

 

 1. -     

آیا منابع ذکر شده جدید می باشد؟

 

 

 1. -     

آیا منابع ذکر شده برای دانشجو قابل دسترسی است؟

 

 

 1. -     

آیا منابع ذکر شده با مراجع کوریکولوم آموزشی متناسب است؟

 

 

 1. -     

آیا روش تدریس متناسب با حیطه یادگیری است؟

 

 

 1. -      

آیا فعالیت­های یادگیری دانشجو متناسب با اهداف ویژه رفتاری است؟

 

 

 1. -     

آیا از وسایل کمک آموزشی متناسب با حیطه مورد نظر استفاده شده است؟

 

 

 1. -     

آیا منابع به شکل صحیح نوشته شده است؟

 

 

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه :