مسئول واحد: دکتر افسانه واعظی

معرفی

آموزش پاسخگو

یکی از رویکردهای آموزش عالی دیدگاه پاسخگویی و تعهد اجتماعی است که در این امر تمرکز بیشتر بر مسئولیت پذیری دانشگاه ها در خدمت به جامعه می باشد.

این دیدگاه برخاسته از  نیازهای اجتماعی و توان و استعداد مراکز آموزش عالی در فرایند مساعدت در حل معضلات و مسائل اجتماعی است. آموزش علوم پزشکی به سبب نیاز به عرصه های متنوع یادگیری در مسائل مرتیط با سلامت و بیماری نسبت به سایر آموزش ها از ویژگی های خاصی برخوردار است. آموزش پاسخگو یعنی آموزشی که به نیازهای جامعه در امر سلامت پاسخ می دهد و  هر نظام آموزشی با هدف توانمندی فراگیر در پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامع طراحی گردد.

اهداف آموزش پاسخگو  

 •       توسعه کیفیت آموزش در جهت پاسخگویی اجتماعی
  •    پایه گذاری زیرساختهای آموزش پاسخگو
  •    ارتقای کیفیت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی
  •    پژوهش با هدف گسترش واحد آموزش پاسخگو در در دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی

 • وظایف آموزش پاسخگو
  •    جمع آوری پیشنهادی مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات
  •    تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی
  •    ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه
  •    طراحی برنامه های آموزشی از طریق تعیین استانداردهای پاسخگویی آموزشی
  •    اجرای طرح های پژوهش در آموزش در راستای تحقق پاسخگویی آموزش
  •    برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت آموزشی
  •    ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی در حوزه آموزش دانشگاه
  •    تشویق اساتید به مشارکت فعال در برنامه آموزش پاسخگو