مسئول واحد: دکتر مینو شهیدی

 

معرفی واحد آموزش مجازی

با توجه به پیشرفت‌های حیرت انگیز در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده آنها در واحد‌های مختلف زندگی ضروری و اجتناب ناپذیر است. در همین راستا فعالیت‌های آموزشی نیز ناگریز به استفاده از اینترنت و ارتباطات رایانه‌ای شده اند. با ورود به این مقوله ضمن وسیع شدن مرزهای محیط‌های آموزشی شرایط و موازین ارتباطی برای این امر تعیین و تبیین می‌گردد. بطوریکه نقش حضور فیزیکی استاد یا معلم کم رنگ شده و روش‌های سنتی آموزشی تا حد چشمگیری جای خود را به فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی می دهند. بدیهی است که ورود به این حیطه ابزارهای خاص خویش را طلب می‌کند. بسترسازی مناسب در این مورد با اطلاع رسانی و آگاهی و تشویق اساتید و دانشجویان آغاز می‌گردد و با تسهیل شرایط تامین و زیرساخت‌های لازم جهت استفاده مفید استاد و دانشجو تداوم می‌یابد. در نهایت تولید تخصصی محتواهای آموزشی که در اشکال مختلف قابلیت ساخت و پخش و درآمدزایی دارد تکمیل کننده فرآیند نوین آموزش مجازی می‌باشد. واحد آموزش مجازی که از واحدهای دفاتر توسعه آموزش در دانشکده است در کنار واحدهای دیگر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی تلاش می‌کند تا با اقتضای پیشرفت‌های زمانی و مکانی تغییر و تحول یافته و در راستای نیل به اهداف از پیش تعیین شده اقدام نماید.

 

اهداف واحد آموزش مجازی  بر گرفته از اسناد بالادستی

  1. ارتقاء سطح یادگیری دانشجویان با بهره گیری ازآموزش دانشجو محور
  2. صرفه جویی در وقت استاد و دانشجو با الگوی یادگیری تلفیقی
  3. دسترسی فراگیر به محتواهای آموزشی در تمامی ساعات شبانه روز
  4. دسترسی فراگیر به محتواهای آموزشی بدون محدودیت مکانی
  5. ورود به واحدهای بین المللی و جذب دانشجویان خارجی 
  6. فراهم شدن شرایط بهتر جهت ارزیابی دانشجویان با افزایش امکان تعامل استاد و دانشجو
  7. کاهش نیاز دانشگاه به تامین فضای فیزیکی (کلاس و تجهیزات آموزشی) جهت آموزش حضوری
  8. قابلیت و امکان شرایط درآمدزایی از طریق تولید محتوی‌های استاندارد آموزشی
  9. قابلیت افزایش تعداد فراگیران
  10. فراهم آوردن امکان برگزاری و بینارهای علمی تخصصی

 

فرآیند شماره 1 فرآیند طراحی و بازنگری پرسش نامه های حیطه آموزش مجازی

فرآیندشماره 2 نیاز سنجی اعضای هیئت علمی در استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشکده پیراپزشکی

فرآیند شماره 3 ارتقاء میزان استفاده اعضای هیئت علمی از سامانه آموزش مجازی

فرایند شماره 4 بررسی میزان مشارکت دانشجویان در استفاده از سامانه آموزش مجازی در دانشکده پیراپزشکی