طراحی اتاق عمل مجازی
به جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان گرامی، با محیط و امکانات اتاق عمل، با بهره گیری از فناوری واقعیت مجازی، توسط گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی و با همکاری گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، این مهم، به انجام رسید.  
 
لطفاً جهت مشاهده اینجا کلیک نمائید.