مقاطع

رشته

مدیرگروه

کارشناس مسئول

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

اتاق عمل

خانم حنانی

خانم روضه مقدم

تکنولوژی پرتوشناسی

آقای دکتر نشاسته ریز

خانم عیوضی

علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر عشاقی

خانم اقدامی

هوشبری

آقای دکتر معروفی

خانم حسنی

کارشناسی ارشد

اتاق عمل

سرکار خانم حنانی

خانم روضه مقدم

رادیوبیولوژی

آقای دکتر نشاسته ریز

خانم عیوضی

زیست فناوری پزشکی

آقای دکتر حسینی

خانم نقدی

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

آقای دکتر صفا

خانم نقدی

میکروب شناسی مواد غذایی

خانم دکتر عشاقی

خانم اقدامی

هوشبری

دکتر معروفی

خانم حسنی

دکتری

زیست فناوری پزشکی

آقای دکتر حسینی

خانم نقدی

خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

آقای دکتر صفا

خانم نقدی

تکمیلی تخصصی

تکمیلی علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر عشاقی

خانم موحد خواه