کارشناس دفتر پژوهش: سرکار خانم 
رقیه نامور
تلفن دفتر : 86704654
در راستای اهداف معاونت پژوهشی، این معاونت با همکاری کارشناس پژوهش در زمینه های ذیل فعالیت دارد :

 1- ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی و مساعدت در اجرای آنها :

  • دریافت طرحهای تحقیقاتی که می بایستی براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه تدوین شده باشد.
  • ارسال طرح های ارسالی به پژوهشیار جهت داوری به داوران مربوطه (حداقل 2 داور)
  • تشکیل شورای پژوهشی و آماده سازی طرحها جهت ارائه در شورای مذکور،
  • اعلام نظر داور به مجریان،
  • پیگیری جهت انجام اصلاحات مورد نظر داور،
  • بررسی و کارشناسی اصلاحات انجام شده و آماده سازی طرحها جهت ارائه در شورا ، جهت ارائه طرحها و هماهنگی های لازم جهت آماده سازی طرحهای مصوب شورای دانشکده برای جلسات اولویت بندی، ارسال طرحهای مصوب به معاونت پژوهشی به صورت online، انجام مکاتبات لازم،
  • تحویل گزارش نهایی از مجریان و صدور گواهی پایان طرح برای معاونت پژوهشی دانشگاه.
  • تهیه و تنظیم گواهی داوری برای داوران طرح ها.

 2- همکاری در خصوص اجرای پایان نامه ها:
تنظیم قرارداد پایان نامه های Ph.D , کارشناسی ارشد و هماهنگی های لازم با امور مالی دانشکده در خصوص نحوه پرداخت و تسویه حساب قراردادها.
  3- تألیف و ترجمه کتب:
هماهنگی جهت ایجاد ارتباط مؤلفان و یا مترجمان با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اخذ امتیاز برای تألیف و ترجمه کتب. 
 4- فرصتهای مطالعاتی:
معرفی اعضای هیئت علمی متقاضی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی و دریافت گزارشهای پیشرفت کار از اعضای هیئت علمی که از فرصتهای مطالعاتی استفاده می نمایند و انعکاس آن به مسئولین دانشگاه .
5- برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی
در معاونت پژوهشی پس از بررسی نیاز سنجی کارگاههای آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی نسبت به برگزاری کارگاههای مذکور اقدام لازم به عمل می آید .
6- تهیه و تنظیم CV و آرشیو فعالیتهای پژوهشی اساتید در دفتر پژوهش که حاوی کتب ، مقالات ،سمینار ، کنگره ها و طرحها می باشد

  وظایف کلی دفتر پژوهشی:  
 1- نظارت بر عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی و جمع آوری مستندات آنها شامل :
     -  کتابهای تالیفی اساتید 
     - مقالات چاپی در نشریات داخلی و خارجی اساتید
     -  مقالات ارائه شده در همایش ها و سمینارهای اساتید   
 2- ارائه مستندات  فعالیتهای پژوهشی اساتید جهت ارزشیابی  سالانه
 3- نظارت  بر امور مربوط به روند تصویب طرحهای تحقیقاتی  و پایان نامه های مقطع دکتری و ارشد 
 4- انجام مکاتبات مربوط به شرکت اعضای محترم هیات علمی در همایشهای داخل و خارج از کشور
 5- برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی
 6- انجام مکاتبات و نظارت بر امور مربوط به دریافت امتیاز ارزیابی کتابهای اساتید  از دانشگاه
 7- تهیه و تنظیم CV و آرشیو فعالیتهای پژوهشی اساتید در دفتر پژوهش که حاوی کتب ، مقالات ،سمینار ، کنگره ها و طرحها می باشد