دکتر علی نشاسته ریز

CV

مرتبه علمی :  استاد

رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی

گروه آموزشی : علوم پرتوی

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۷۱۱

                                                                                                  

مسئول دفتر ریاست دانشکده:
خانم پروین نظری
شماره تماس: ۸۶۷۰۴۷۱۱ - ۸۸۶۲۲۷۵۵
داخلی: ۴۷۱۱