رئیس اداره آموزش: (وظایف)

زینب موحدخواه
تلفن: ۸۶۷۰۴۵۹۵
آدرس پست الکترونیک
movahedkhah.ziums.ac.ir
 

 

کارشناسان آموزش: (وظایف)

 

کارشناس مسئول خدمات آموزشی: اولدوز روضه مقدم
تلفن: ۸۶۷۰۴۵۹۸
آدرس پست الکترونیک: 
rouzemoghadam.oiums.ac.ir

مسئول دوره:
کارشناسی  رشته اتاق عمل
کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل
 
کارشناس خدمات آموزشی:  سمیه عیوضی
تلفن:  ۸۶۷۰۴۶۴۶
آدرس پست الکترونیک  eyvazikhalaf.sIUMS.AC.IR
مسئول دوره:
کارشناسی رشته پرتوشناسی
کارشناسی ارشد رشته رادیوبیولوژی
 
کارشناس خدمات آموزشی: مریم حسنی
تلفن:  ۸۶۷۰۴۵۹۹
آدرس پست الکترونیک  hasani.maIUMS.AC.IR
مسئول دوره:
کارشناسی رشته هوشبری
کارشناسی ارشد رشته هوشبری
 

 کارشناس خدمات آموزشی: نگین اقدامی
تلفن:  ۸۶۷۰۴۵۹۶
آدرس پست الکترونیک:   EGHDAMI.N IUMS.AC.IR
مسئول دوره:
کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی موادغذایی
 
 کارشناس خدمات آموزشی: قمر نقدی

تلفن:  ۸۶۷۰۴۵۲۵
آدرس پست الکترونیک:  Naghdimajdar.giums.ac.ir
مسئول دوره:
کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی
کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته هماتولوژی


کارشناس امتحانات: ناهید غفاری
تلفن:  ۸۶۷۰۴۵۴۲