دکتر مجید صفا

CV

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: هماتولوژی

گروه آموزشی: هماتولوژی

تلفن: ۸۶۷۰۴۷۱۱
ایمیل: safa.m@iums.ac.ir