دکتر علی نشاسته ریز

CV

مرتبه علمی :  استاد

رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی

گروه آموزشی : علوم پرتوی

تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۷۱۱