خانم دکتر پرستو طریقی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

گروه آموزشی : بیوتکنولوژی
تلفن: 86704715
tarighi.p@iums.ac.ir