مرتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : دکتری آموزش پزشکی

گروه آموزشی : هوشبری
تلفن: ۸۶۷۰۴۷۳۲
sedighmaroufi.siums.ac.ir