سرکار خانم دکتر مژگان عشاقی

دکتری تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی

شماره تماس: 86704531

 

 

مدیران گروه از ابتدای تأسیس گروه تاکنون:

 

  • دکتر مژگان عشاقی

1397- تاکنون

  • دکتر محمدجواد غروی

1397-1393

  • دکتر مژگان عشاقی

1393-1389

  • دکتر سید امیر یزدان‌پرست

1389-1386

  • دکتر مهدی نصیری کاشانی

1386-1383

  • دکتر احمد کاظمی

1383-1372

  • دکتر عظیم اکبرزاده

1372-1369