شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده

1-  تنظیم برنامه زمان بندی پذیرش و تصویب طرح های پژوهشی همکاران مطابق با برنامه زمان بندی دانشگاه.

2-   ارسال طرح های پژوهشی جهت داوری علمی و ارائه بازخورد به مجریان محترم.

3-   تتنظیم برنامه زمان بندی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده.

4-   بررسی و ارزیابی فرم های رضایت نامه اخلاقی مربوط به طرح های پژوهشی پایان نامه ای.

5-   بررسی نهایی طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار و ارسال الکترونیک آنها به معاونت پژوهشی دانشگاه.

6-   شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب نهایی طرح ها.

7-   ارائه بازخورد نهایی طرح های مطرح شده در شورای پژوهشی دانشگاه به مجریان محترم.

8-  پیگیری در اجرای طرحهای پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور.

9-   دریافت گزارش های 50 درصد، 80 درصد و نهایی طرحهای تحقیقاتی .

     10- برگزاری سخنرانی های علمی در دانشکده.
    11- پیگیری مکاتبات انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و اطلاع رسانی به گروه های آموزشی و اعضاء هیات علمی دانشکده.