فرم کمیته طرح تکریم ارباب رجوع دانشکده پیراپزشکی(اطلاعات این فرم بصورت محرمانه می باشد)
هرکس برادر دینی خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است. رسول اکرم(ص)