دانش آموخته گرامی فرم ذیل جهت تداوم ارتباط ما با شماست با پر کردن این فرم، مشخصات شما در بایگانی دانشگاه ثبت خواهد شد و می توانیم شما را در جریان آخرین وقایع دانشکده قرار دهیم. بدیهی است این مشخصات محرمانه باقی خواهد ماند.