مسئول روابط عمومی: آزاده آزادمهر - تلفن تماس: 86704520