رئیس اداره آموزش: زینب موحدخواه


تلفن: ۸۶۷۰۴۵۹۵


آدرس پست الکترونیک:  movahedkhah.z@iums.ac.ir
 

شرح وظایف:

 

 • کارشناس رشته تکمیلی تخصصی رشته علوم آزمایشگاهی
 • ارجاع کلیه مکاتبات و مراسلات به واحدهای مختلف اداره آموزش
 • تائید نامه ها و فرم های تایپ شده
 • شرکت در جلسات اداری در راستای مسائل همکاران و امور اداری
 • پاسخ به موارد ارجاعی از سوی مسئولین دانشکده
 • ملاقات با همکاران و راهنمائی آنان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و مشکلات دانشجویان
 • نظارت بر کلیه وظایف کارشناسان و کارکنان اداره آموزش
 • ارزشیابی کارشناسان و کارکنان اداره آموزش
 • تائید کارکرد ماهیانه کارکنان اداره آموزش
 • تشکیل جلسات با همکاران جهت تبادل نظر و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات
 • نظارت برحسن انجام امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال
 • نظارت بر حسن اجرای امتحانات پایان ترم
 • نظارت بر حسن انجام امور فارغ التحصیلان
 • کنترل و امضاء گزارش فراغت از تحصیل دانشجویان
 • برقراری ارتباط مستقیم با ستاد شاهد و ایثارگر، اساتید مشاور به منظور حل و فصل مسائل دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • برقراری ارتباط مستقیم با معاون آموزشی دانشکده در رابطه با مسائل آموزشی دانشجویان
 • پذیرش دانشجویان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و درخواست های امور آموزشی آنان
 • شرکت در جلسات شوراهای آموزشی، اساتید مشاور و اساتید مشاور طرح شاهد، تشویق و ....
 • شرکت در جلسات اعلام شده در دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های آموزشی