awt image

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پیراپزشکی
 
پست الکترونیک: paramedicineiums.ac.ir
تلفن: ۸۸۶۲۲۷۵۵ و ۸۸۶۲۲۷۶۶
 
درصورت تماس با واحد های دانشکده پیش شماره ۸۶۷۰ را به شماره های داخلی دانشکده اضافه نمائید.
awt image