مسئول کتابخانه

خانم اعظم السادات علاءهاشمی

تلفن:86704523

ایمیل: alahashemi.a@iums.ac.ir

ala203@yahoo.com

 

بخش خدمات فنی

خانم شهرزاد طاهری لطفی

تلفن : 86704522

ایمیل :Taheri.sh@iums.ac.ir

sh.tlotfi@gmail.com

 

ساعت کار کتابخانه

از شنبه تا چهارشنبه 15-8

 

نشانی کتابخانه

بزرگراه همت .بین بزرگراه شیخ فضل الله و چمران .دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشکده پیراپزشکی.واحد کتابخانه