کارشناس تجهیزات پزشکی:

مهندس نازیلا عظیمی کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

شماره تماس: 86704534

شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی دانشکده پیراپزشکی

 

تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی آزمایشگاههای دانشکده