- تأمین محتوای آموزشی و پیشنهاد دوره ­های کوتاه مدت آموزشی به منظور تولید و ارائه دانش به متقاضیان داخل و خارج از کشور و بسترسازی و درآمدزایی برای دانشکده و گروه­ های مولد دانش

- ارائه خدمات آموزشی بین المللی به صورت ارائه مدرک و یا گواهی حضور

- بسترسازی جهت سهولت در انجام پروژه­ های پژوهشی با کمک خیریه­ های پژوهشی

- بازنگری در شیوه تدریس و استفاده از امکانات و ابزار روزآمد در تسهیل فعالیت­ های آموزشی

- ایجاد رشته ­های بین رشته ­ای با تعامل گروه­ های مختلف در دانشکده­ های دانشگاه