اولویت های پیشنهادی پژوهشی

  1. تحقیقات پایه ای و بینابینی پزشکی (Translational Research )
  2. طراحی و کاربرد مدلهای آزمایشگاهی سلولی و حیوانی بمنظور مطالعات پایه و پری کلینیکال در بیماریها
  3. تحقیقات در مورد COVID-۱۹
  4. سرطان با تاکید بر جنبه های مولکولی آن