خانم معصومه ابراهیمی

سمت: سرپرست امور مالی
تلفن : ۸۸۶۲۲۵۲
 ۸۶۷۰۴۶۹۵ , 

 

شرح وظایف:

         ۱-ارائه گزارشهای مالی (بودجه ای ، نقدینگی ،دارایی ها مالیه و بدهی) بر اساس اطلاعات موجود 
          در دفاتر به منظور آگاهی مقام مافوق
         ۲-پیگیری تأمین منابع مالی بر اساس تفاهم نامه تنظیم شده با ستاد به منظور تأمین نقدینگی
            لازم جهت هزینه های جاری و سرمایه ای.
         ۳ -نظارت بر ثبت حسابها و کلیه پرداختها (حقوق و مزایا و سایر)و اطمینان از ثبت دقیق رویدادهای مالی 
         ۴-کنترل و نظارت وتأیید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال
         ۵-انجام همکاری و مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس درخواستهای واحدهای مذکور

        ۶-نظارت ، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی بر اساس شرح وظایف

        ۷-مشارکت در استقرار و بروز آوری سیستم حسابداری و شرکت در برنامه های مرتبط از جمله شرکت در جلسه

 

کارکنان

خانم حیدری حسابدار 86704691
ساناز ارشدی حسابدار 86704694
خانم شاکری حسابدار 86704697
ابراهیم قمری حسابدار و مسئول اموال 86704550

 شرح وظایف حسابدارن:

کلیه پرداختهای پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا ، اضافه کار، محرومیت از مطب ، حق ا لتدریس،
              پاداش و غیره

 -صدور گواهی حقوق و گواهی ضمانت وام جهت پرسنل رسمی ، پیمانی و قراردادی برای 
            کلیه بانکها و صندوق های قرض الحسنه

-اعمال کسورات قانونی و سایر کسورات و تهیه نامه های مربوطه و دریافت چکها و ارسال به موقع آنها 

-مکاتبه با اداره مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ، بیمه خدمات درمانی، سازمان بازنشستگی
             و پیگیری قوانین مربوطه

-مکاتبات لازم با ستاد و اعمال تغییرات لازم در سیستم حسابداری

-نگهداری پرونده های پرسنلی و ضبط سوابق در پرونده های مربوط به پرسنل 

-تهیه مفاصه حساب برای کلیه افراد بازنشسته و انتقال یافته

-پاسخگویی سریع و درست به ارباب رجوع و پرسش کنندگان

-محاسبه دقیق دیون پرسنلی و ثبت مبلغ در لیستهای مربوطه و ارسال به ستاد مرکزی

-ثبت اسناد حسابداری بصورت سیستمی (اسناد حقوق و سایر

تهیه تراز آزمایشی و صورت مغایرتهای بانکی با توجه به نیاز واحد

 -دریافت صورتحساب بانکی و ثبت در سیستم حسابداری

تهیه گزارش های مورد نیاز مالی و رفع مشکلات موجود در ثبت اسناد

-تهیه اظهار نامه مالیاتی و ارسال آن به اداره مربوطه و ضبط و نگهداری نسخه ممهور شد

تلاش در استقرار و بروزآوری سیستم حسابداری 

-پیگیری نامه های ارسالی به ستاد در صورت نیاز

-صدور کلیه چکها برای تمامی حسابها بصورت جداگانه و تهیه کپی از آنها

-ثبت اسناد حسابداری بصورت سیستمی 

-تهیه تراز آزمایشی و صورت مغایرتهای بانکی با توجه به نیاز واحد

-دریافت صورت حساب بانکی و ثبت در سیستم حسابداری

تهیه گزارشهای مورد نیازمالی و رفع مشکلات موجود در ثبت اسناد

 - تلاش در استقرار و بروزآوری سیستم حسابداری

-صدور کلیه چکها اعم از کسورات حقوق و چکهای کارپردازی

-محاسبه حق التدریس و تنظیم لیست پرداخت

 

شرح وظایف مسئول اموال:

    1-تهیه لیست کلیه اموال موجود در واحد به تفکیک
   2-وارد نمودن لیست اموال و شماره اموال هریک در سیستم نرم افزاری 
   3-ارائه گزارش موجودی در پایان سال 
   4-تهیه لیست اموال زائد ، اسقاط و از رده خارج و ارائه به مقام مافوق جهت تصمیم گیری در مورد آن 
   5-تهیه لیست اموال تحویلی به هرفرد و رساندن آن به امضای فرد مربوطه در محل قابل دید
   6-ثبت هرگونه جابجایی اموال 
   7-حفظ و حراست از اموال تحویلی
   8-تهیه لیست اموال منقول ، مسروقه و ازبین رفته طبق آئین نامه مالی و معاملاتی و گزارش 
       به مقام مافوق 
  9-رعایت قوانین و مقررات اداری و نظم و انضباط