آقای دکتر شهنام صدیق معروفی
         رشته: آموزش پزشکی 
                 مدیر گروه
                   (CV)
              دانشیار
   داخلی: ۴۷۳۲     
       
              خانم دکتر پریسا مرادی مجد 
           رشته: سلامت در بلایا و فوریتها
          معاون آموزشی و پژوهشی گروه
                      (CV)
                        استادیار  
        داخلی: ۴۷۷۲
       
             خانم ژاله ملکیان       
  داخلی: ۴۷۲۸
              
                  خانم مهشید بهنام  
          داخلی:۴۷۲۸
 
     
           خانم زهرا پیرداده بیرانوند
داخلی: ۴۷۱۹
   
               خانم دکتر اعظم ساعی
                        (CV)
       داخلی: ۴۷۲۸

      
       

 مسئول دفتر گروه

داخلی: 4794