آقای دکتر شهنام صدیق معروفی
         رشته: آموزش پزشکی 
                 مدیر گروه
                   (CV)
              دانشیار

shmphd@yahoo.com

   داخلی: ۴۷۳۲     

       
              خانم دکتر پریسا مرادی مجد 
           رشته: سلامت در بلایا و فوریتها
          معاون آموزشی و پژوهشی گروه
                           (CV)
                        استادیار  

moradimajd.p@iums.ac.ir

         داخلی: ۴۷۷۲

       
             خانم ژاله ملکیان

malekianj@yahoo.com

       
  داخلی: ۴۷۲۸

              
                  خانم مهشید بهنام  

msh_behnam@yahoo.com


          داخلی:۴۷۲۸

 

     
           خانم زهرا پیرداده بیرانوند

z.beiranvand77@yahoo.com


داخلی: ۴۷۱۹

   

               خانم دکتر اعظم ساعی

                            (CV)
saei.azam@yahoo.com
 
       داخلی: ۴۷۲۸

      
       

               مسئول دفتر گروه

             ronakrastak@yahoo.com

          داخلی: 4794