مدیران گروه از بدو تاسیس عبارتند از :

- دکتر علی اکبر شرفی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷

- دکتر علی نشاسته ریز از سال ۱۳۸۷ تا کنون

اعضاء هیئت علمی از بدو تاسیس :

- دکتر علی اکبر شرفی ( بازنشسته از سال ۱۳۸۷ ) متخصص فیزیک پزشکی

- دکتر علی نشاسته ریز متخصص رادیوبیولوژی بالینی ( فیزیک پزشکی(

- دکتر اصغر مازیار    متخصص فیزیک پزشکی
- دکتر رضا پایدار      متخصص فیزیک پزشکی   
-
دکتر سوسن چراغی      متخصص فیزیک پزشکی
-
دکتر زینب هرمزی مقدم  متخصص فیزیک پزشکی

 

  اعضای گروه

 

     مدیرگروه

  آقای دکتر علی نشاسته ریز

  متخصص فیزیک پزشکی

   مرتبه علمی: استاد

لینک رزومه علمی (CV)

 

 شماره تماس: 86704532-021

 ایمیل: neshastehriz@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

دکتر اصغر مازیار
متخصص فیزیک پزشکی 

مرتبه علمی: استادیار

لینک رزومه علمی (CV)

تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۸۹

maziar.a@iums.ac.ir

 

 

دکتر رضا پایدار
متخصص فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

لینک رزومه علمی (CV)

 تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۶۹

paydar.r@iums.ac.ir

دکتر سوسن چراغی 
 متخصص فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

لینک رزومه علمی (CV)

۸۶۷۰۴۵۳۳  :تلفن تماس 

su.cheraghi@gmail.com

 

دکتر زینب هرمزی مقدم
متخصص فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

لینک رزومه علمی (CV)

۸۶۷۰۴۵۳۳  : تلفن تماس

zhormozi69@gmail.com