مدیران گروه از بدو تاسیس عبارتند از :

- دکتر علی اکبر شرفی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷

- دکتر علی نشاسته ریز از سال ۱۳۸۷ تا کنون

اعضاء هیئت علمی از بدو تاسیس :

- دکتر علی اکبر شرفی ( بازنشسته از سال ۱۳۸۷ ) متخصص فیزیک پزشکی

- دکتر علی نشاسته ریز متخصص رادیوبیولوژی بالینی ( فیزیک پزشکی(

- دکتر اصغر مازیار    متخصص فیزیک پزشکی
- دکتر رضا پایدار      متخصص فیزیک پزشکی   
-
دکتر سوسن چراغی      متخصص فیزیک پزشکی
-
دکتر زینب هرمزی مقدم  متخصص فیزیک پزشکی

 

  اعضای گروه

دکتر علی نشاسته ریز
متخصص فیزیک پزشکی  CV 
مرتبه علمی: استاد

 تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۵۳۲

neshastehrizyahoo.com

دکتر اصغر مازیار
متخصص فیزیک پزشکی  CV

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۸۹

maziar.aiums.ac.ir

دکتر رضا پایدار
CV متخصص فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار

 تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۷۶۹

paydar.riums.ac.ir

  دکتر سوسن چراغی    
 متخصص فیزیک پزشکی CV

 مرتبه علمی: استادیار

 تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۵۳۳

su.cheraghi@gmail.com

 

دکتر زینب هرمزی مقدم
CV
متخصص فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

 تلفن تماس : ۸۶۷۰۴۵۳۳

zhormozi69@gmail.com